e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 9/63 HOVORÍME S DEKANMI: S prof. Norbertom LUKÁČOM, dekanom fakulty biotechnológie a potravinárstva

  HOVORÍME S DEKANMI: S prof. Norbertom LUKÁČOM, dekanom fakulty biotechnológie a potravinárstva

  E-mail Tlačiť

  lukacÚlohou modernej inštitúcie, ako aj fakulty, je poskytovať kvalitné vzdelávanie, rozvíjať vedeckovýskumnú činnosť a zvyšovať efektívnosť a kvalitu vzťahov s domácimi a zahraničnými univerzitami. Pán dekan, ako sa v tejto rovine darí FBP?

  Naša fakulta vytvára priestor pre vzdelávanie odborníkov v oblasti potravinárskych, agrobiotechnologických a biologických vied. Aj napriek jej krátkemu pôsobeniu vo vysokoškolskom priestore si udržiava pomerne stabilný záujem uchádzačov. Vďaka dobrej personálnej politike fakulta bezproblémovo garantuje vyššie uvedené študijné odbory na všetkých troch stupňoch vysokoškolského vzdelávania. V daných odboroch sa každoročne otvárajú už tradičné študijné programy (ŠP) - agropotravinárstvo, agrobiotechnológie, aplikovaná biológia, bezpečnosť a kontrola potravín. V súčasnosti ponúkame aj dva novšie ŠP - pre oblasť gastronómie ŠP potraviny a technológia v gastronómii a pre oblasť vinárstva ŠP vinárstvo. Vzhľadom na pomerne úspešnú projektovú aktivitu má FBP dobrú technickú infraštruktúru, ktorá prostredníctvom riešiteľov projektov prispieva k významnej publikačnej činnosti. Tieto úspechy sú deklarované prostredníctvom nárastu riešených výskumných medzinárodných projektov (za posledných päť rokov je ich o 50 % viac), uznaním špičkového tímu Akreditačnou komisiou pod označením Centrum reprodukcie živočíchov (CeRA), významnými a veľmi sľubnými aktivitami fakulty v medzinárodných sieťach - Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, ESFRI Roadmap, FOODforce, SAFE consortium. V rámci národných projektových schém FBP v porovnaní s obdobím pred piatimi rokmi získala o 54 percent viac finančných prostriedkov. Tieto úspechy v projektovej činnosti sú odzrkadlené v kvalitných vedeckých výstupoch. V poslednom období výrazne vzrástli publikácie zaradené do Q1 a Q2 s pomerne vysokými IF (4 - 5). Tieto čiastočné úspechy sú podmienené najmä kvalitou ľudských zdrojov, ale výrazný podiel tu zohráva aj prepojenie na zahraničné inštitúcie. Aktivovanie mladých kolegov a neustála medzinárodná kooperácia pôvodných partnerstiev sú jednou z priorít pre udržanie vedeckovýskumnej úrovne fakulty.

  Od vzniku FBP sa spektrum študijných programov v rámci fakulty podstatne rozšírilo. Ako ste uviedli, ponúkate aj nové študijné programy. Budete sa usilovať o ďalšie rozšírenie?

  Vysokoškolský priestor na Slovensku je limitovaný mnohými faktormi. Podľa môjho názoru je najvýraznejším faktorom nekoncepčná politika financovania vysokého školstva a výrazný únik študentov do zahraničia, hlavne do Českej republiky. To výrazne obmedzuje snahu vedenia fakulty o kreovanie nových študijných programov. Okrem uvedených dvoch nových ŠP, sme nedávno v spolupráci s Fakultou agrobiológie a potravinových zdrojov SPU úspešne akreditovali ŠP pre tretí stupeň v anglickom jazyku s názvom potravinové zdroje a biotechnológie. Určený je pre zahraničných záujemcov.

  Aký by mal byť uchádzač o štúdium na vašej fakulte? Je štúdium na FBP príliš náročné?

  Mal by to byť študent, ktorý má záujem o štúdium a získanie vedomostí pre oblasť, v ktorej fakulta pôsobí. Chcem, aby sa naši študenti a učitelia navzájom vnímali ako kolegovia, aby spoločne zvyšovali spoločenskú úroveň fakulty. Samozrejme, súčasné poznatky z oblasti biologických, biotechnologických a potravinárskych vied sú na veľmi vysokej úrovni. Absolventi sa uplatnia v oblasti výroby potravín, chemických prípravkov pre poľnohospodárske a potravinárske odvetvia, diagnostických laboratórií, farmakologických firmách a pod. Tieto možnosti sú podmienené určitým rozsahom vedomostí, získaných náročným štúdiom. Z tohto dôvodu je pomerne významný úbytok študentov v prvých ročníkoch štúdia.

  V posledných rokoch sa kladie čím ďalej tým väčší dôraz na spoluprácu nielen medzi rôznymi výskumnými tímami, ale aj s praxou. Aké máte plány v tejto oblasti?

  V tejto oblasti verím v úspešné etablovanie fakulty v medzinárodných networkoch, ktoré uvádzam v úvode nášho rozhovoru. Práve prepojenie týchto sietí s akademickým priestorom výrazne otvára možnosti spolupráce s domácimi a zahraničnými potravinárskymi a biotechnologickými firmami. Oblasť praxe považujem v mojich aktivitách za prioritnú časť. Naši študenti musia počas štúdia absolvovať prax v takých prevádzkach, ktoré sú v súlade s ich zameraním. Absolvovanie praxe vo výrobných podnikoch, resp. iných inštitúciách, musí vytvoriť taký priestor, aby náš absolvent bol potenciálnym zamestnancom tejto firmy a firma musí byť partnerom fakulty pre uplatnenie našich absolventov a tvorbe zámerov vo vzdelávacom, aplikačnom a inovačnom výskume.

  Viete ako sa v praxi darí absolventom vašej fakulty?

  Pokiaľ využívam informácie, ktoré fakulta každoročne vyhodnocuje s ohľadom na uplatniteľnosť svojich absolventov, môžem konštatovať, že väčšina našich študentov získa zamestnanie v pomerne krátkom čase po ukončení štúdia v poľnohospodársko- potravinárskom odvetví. Som hrdý na úspechy našich absolventoch, ktorí pôsobia aj vo významných zahraničných výrobných či výskumno-inovačných inštitúciách.

  Čo by ste v nasledujúcich rokoch chceli predovšetkým dokázať na poste dekana?

  Všetky plánované aktivity konfrontujem so svojimi kolegami a budem rád, keď získajú väčšinovú podporu. Zámery sú realizovateľné len zanietenými ľuďmi a som rád, že mám na fakulte kolegov, s ktorými uvažujeme na podobnej vlnovej dĺžke. Určite sa budem snažiť o zvyšovanie informovanosti o aktivitách fakulty, o vytvorenie stabilnej, doma i v zahraničí uznávanej univerzitnej inštitúcie. Presvedčiť potenciálnych záujemcov a dokázať im, že naša fakulta je schopná splniť požadované nároky na získanie takých vedomostí v oblasti biológie, biotechnológie a potravinárstva, ktoré sú akceptovateľné pre zvýšené nároky zamestnávateľov. V oblasti vzdelávania sa budem snažiť rozšíriť ponuku štúdia pre zahraničných študentov, zvýšiť úspešnosť študentov hlavne medzi 1. a 2. ročníkom I. stupňa štúdia, podporiť vzdelávanie prostredníctvo e-learningu, ako aj zavádzanie problémového vyučovania, nových postupov v organizácii výučby a racionalizáciu učebných plánov.

  Kam by mala fakulta smerovať v budúcnosti?

  Vysokoškolské vzdelávanie na fakulte a tvorivá činnosť v podobe výskumu, vývoja a inovácií musí byť založená na implementácii zámerov, na ktoré je celospoločenská požiadavka s možnosťou transformácie do praxe. Bol by som rád, aby sa každá súčasť fakulty riadila systémami zabezpečovania kvality a reflektovala súčasné požiadavky univerzitného vzdelávania a výskumu. Svoje aktivity chcem smerovať k dosiahnutiu značky Slušná – Perspektívna – Fakulta. Budem rád, keď po ukončení môjho funkčného obdobia na poste dekana bude fakulta stabilnou, uznávanou a modernou vzdelávacou a vedeckovýskumnou inštitúciou a obháji svoje zámery získaním akreditácie v študijných odboroch - biológia, biotechnológie a potravinárstvo.

  Renáta Chosraviová