FEŠRR: nový projekt zameraný na ochranu poľnohospodárskej pôdy

Piatok, 16 November 2018 13:29 LS Poľnohospodár 3/63
Tlačiť

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja sa v oblasti medzinárodných projektových aktivít zapojila do niekoľkých výziev na podávanie projektov programu ERASMUS+ 2018.

Schválenie projektu Jean Monnet - Central European Initiative on Agricultural Land Protection (Stredoeurópska iniciatíva na ochranu poľnohospodárskej pôdy) potešilo riešiteľský tím tento rok v septembri. S projektmi programu Jean Monnet majú riešitelia na fakulte už niekoľkoročnú skúsenosť - a to takmer so všetkými druhmi. Riešiteľské tímy preukázali svoju kvalitu napr. pri projektoch zavedenia nových modulov do výučby, vytvorenia Jean Monnet katedier či Jean Monnet Centra excelentnosti.

Skúsenosti, získané v minulých rokoch, boli zúročené pri príprave nového návrhu, ktorý bol schválený na financovanie prostredníctvom grantu.

Ochrana poľnohospodárskej pôdy v kontexte špecifík regiónu strednej Európy sa stala kľúčovou ideou nového projektu. Hlavný zámer reflektuje dôležitosť a potrebu posilnenia dialógu medzi kľúčovými cieľovými skupinami zo sféry ochrany poľnohospodárskej pôdy v strednej Európe tak, aby sa dosahovali ciele európskej agro-environmentálnej a potravinovej politiky. Riešiteľský tím fakulty navrhol súbor aktivít, ktoré zabezpečenia ich postupné naplnenie.

K významným aktivitám počas realizácie projektu bude rozhodne patriť posilnenie diskusie kľúčových cieľových skupín vo vybranom regióne na rôznych kompetenčných úrovniach, posilnenie a podpora spolupráce výskumníkov, akademických pracovníkov a expertov v danej oblasti, ako aj zhromažďovanie, výmena a poskytovanie informácií z oblasti ochrany poľnohospodárskej pôdy nielen v strednej Európe, ale aj v ostatných európskych regiónoch. Jedinečnosť projektu spočíva aj v rešpektovaní multidisciplinárneho prístupu k ochrane poľnohospodárskej pôdy, keďže aplikuje socio-ekonomický, právny, politický a environmentálny aspekt.

Medzi projektovými výstupmi nebude chýbať priebežne aktualizovaná webová stránka, prezentácia dosiahnutého progresu, ako aj vedecká konferencia. Kľúčovým prínosom projektu bude najmä kvalitatívne zlepšenie správy ochrany poľnohospodárskej pôdy v krajinách strednej Európy - s následným dopadom na ostatné európske regióny. Podľa očakávania riešiteľského tímu, finálny efekt bude tvoriť súbor podstatných dopadových ukazovateľov, ktorými sú najmä: zabezpečenie udržateľnosti kvality poľnohospodárskej pôdy v strednej Európe v kontexte európskych politických princípov, harmonizácia politických nástrojov a implementačných opatrení v danej oblasti, ako aj zvýšenie povedomia o hodnote pôdy pre občiansku spoločnosť, najmä v rámci Európskej únie.

LS