e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Pôda je bázou života

  E-mail Tlačiť

  hanesV marcovom Poľnohospodári ma zaujal príspevok pod názvom Klimatická zmena si vyžaduje kritické myslenie. V úvode sa uvádza celý rad globálnych problémov, ktoré môže spôsobiť zmena klímy. Ak však chceme tento problém posudzovať komplexnejšie, nesmieme zabúdať, že veľmi dôležitou súčasťou hodnotenia uvedeného problému je pôda, bez ktorej nie je možné riešiť možné dopady klimatických zmien na produkciu rastlín a životné prostredie.

  Americký agronóm Henry Ahlgren v roku 1948 napísal: „Pôda je prvoradá. Je bázou života, základom hospodárenia, bez nej nie je nič. Na málo úrodnej pôde je chudobné hospodárstvo, biedny život. Na úrodnej pôde sa dobre hospodári a dobre žije. Dokonalé poznanie pôdy je základným predpokladom úspešného hospodárenia“. Pôda totiž umožňuje produkovať potraviny a suroviny, recykluje odpad, fi ltruje a zadržiava vodu, umožňuje využívať a zhodnocovať slnečnú energiu, zabezpečuje kolobeh a bilanciu látok v prírode, udržiava diverzitu rastlinných a živočíšnych druhov, primárne formuje kvalitu životného prostredia a je zdrojom surovín a kultúrnym dedičstvom. Trvalo udržateľné využívanie pôd nie je fi kcia, ale nevyhnutnosť. V pôde nepretržite prebieha množstvo biologických, chemických a fyzikálno-chemických procesov, ktoré ovplyvňujú okolité prostredie. Len bezchybným fungovaním týchto procesov je pôda schopná zabezpečovať svoje produkčné a mimoprodukčné funkcie. Nerozumným využívaním možno znížiť aj hodnotu tej najúrodnejšej pôdy, a to spravidla na veľmi dlhú dobu. Podľa scenárov klimatickej zmeny sa pôdne vlastnosti budú plynule meniť, avšak samotné pôdne jednotky sa budú meniť veľmi pomaly. Vyššie teploty budú negatívne vplývať na objem organickej hmoty v pôde. Táto zmena negatívne ovplyvní základné vlastnosti pôdy a jej mikrobiologickú aktivitu. Sucho ako najvýznamnejší limitujúci činiteľ bude ovplyvňovať nielen zložky biosféry, ale bude mať aj výrazný dopad hydrologický, pedologický a rastlinno-produkčný.

  Dôsledné uvedomenie si multifunkčného významu pôdy musí byť primárnou súčasťou individuálneho a spoločenského vedomia našej spoločnosti a všetkých tých, ktorí nesú zodpovednosť za ochranu a správne využívanie pôdy. Aby jej užívatelia správne chápali ochranu pôdy v jednote medzi produkciou potravín a opatreniami na zamedzenie devastácie pôdy a jej strát, musí byť zabezpečené dôkladné odborné vzdelávanie, na ktorom by sa mala oveľa viac ako doteraz podieľať aj SPU v Nite. Veď pôda je jedným z najvzácnejších bohatstiev ľudstva. Už naši predkovia vedeli, že pôda nie je všetko, no bez pôdy je všetko ostatné ničím.

  Prof. Ing. Jozef Hanes, PhD.