e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 5/62 AgroBioTech už tretí rok poskytuje podmienky pre špičkový výskum

  AgroBioTech už tretí rok poskytuje podmienky pre špičkový výskum

  E-mail Tlačiť

  abt8Za uplynulé viac ako dvojročné obdobie sa Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre stalo neoddeliteľnou súčasťou univerzity a veľmi aktívne sa zapojilo a priebežne zapája do jej vedeckovýskumných aktivít. V predchádzajúcich ročníkoch Poľnohospodára boli postupne predstavované činnosti realizované vo vybraných laboratóriách výskumného centra, v nasledujúcom príspevku chceme ponúknuť súhrnné informácie o jeho prevádzke a aktivitách za uplynulé obdobie.

  Prevádzka a kmeňoví zamestnanci

  Súčasťou Výskumného centra AgroBioTech (VC ABT) je tridsať špecializovaných laboratórií a tri integrálne a servisné laboratóriá, ktoré tvoria komplex miestností zariadených a vybavených infraštruktúrou, získanou počas riešenia projektu Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech ITMS 26220220180. V ďalšom období sa dopĺňajú infraštruktúrou, potrebnou na riešenie výskumných úloh, prenesenou zo základných pracovísk jednotlivých fakúlt SPU alebo zakúpenou v rámci realizovaných projektov. Prevádzkovanie priestorov VC ABT je náročné vzhľadom na moderné technické zázemie, predovšetkým klimatizáciu priestorov, ich monitorovanie, elektronické hlásenie požiarov a elektronickú požiarnu signalizáciu, výrobu ultračistej vody a jej rozvod do niektorých laboratórií, centrálny rozvod plynov (CO2) do niektorých laboratórií, elektronické otváranie dverí pre vstupy a pod. Na druhej strane však zabezpečuje podmienky pre vedeckovýskumnú činnosť, ktoré zodpovedajú najvyšším štandardom, požadovaným pre uvedený typ činností. To všetko si vyžaduje špeciálny prístup a pochopenie zo strany zainteresovaných.

  Pre zabezpečenie prevádzky VC ABT a výskumných činností realizovaných v laboratóriách, predovšetkým na prístrojovom vybavení, ktoré je súčasťou integrálnych, servisných a ďalších špecializovaných laboratórií, boli vytvorené pracovné miesta, v súčasnosti obsadené 17 kmeňovými zamestnancami VC ABT vrátane technického personálu a administratívnej pracovníčky. Vedeckovýskumní zamestnanci a odborní zamestnanci vo výskume tvoria kolektív, ktorý má veľký výskumný potenciál. Snahou pracoviska je, aby mladý tím tvorený odborníkmi v rôznych oblastiach (analytické, mikroskopické, spektroskopické a fotometrické metódy, genetika, experimentálna biológia, technológie potravín, bioekonomika) bol prínosom pre vedecké činnosti realizované na SPU a umožňoval riešiť špecializovaný výskum v laboratóriách VC ABT.

  Výskumné aktivity odborných riešiteľov, študentov a doktorandov

  V rámci 30 špecializovaných laboratórií je aktuálne zaregistrovaných viac ako 140 pedagogických a vedeckovýskumných zamestnancov, ktorí sú kmeňovými pracovníkmi jednotlivých fakúlt SPU a svoje vedeckovýskumné aktivity vo výskumnom centre realizujú podľa dohodnutých podmienok ako odborní riešitelia VC ABT. V zmysle Organizačno-prevádzkového poriadku VC ABT tu môžu svoje vedeckovýskumné aktivity realizovať aj študenti tretieho stupňa vysokoškolského štúdia (doktorandi). V roku 2016 a 2017 požiadalo o vstupy a v laboratóriách výskumného centra pracovalo 51 doktorandov. Prínosom pre pracoviská SPU je tiež možnosť realizovať záverečné práce študentov v laboratóriách VC ABT (pod dohľadom školiteľov, resp. poverených osôb), vďaka čomu sa štúdium na univerzite stáva pre študentov atraktívnejším a viac prepojeným s výskumom realizovaným v laboratóriách vybavených modernou infraštruktúrou. V roku 2016 bolo ukončených a úspešne obhájených 23 záverečných prác a v roku 2017 97 záverečných prác, v ktorých bolo uvedené poďakovanie VC ABT (zdroj: SlPK SPU v Nitre).

  S využitím infraštruktúry laboratórií výskumného centra je aktuálne riešených (aj čiastočne) 52 projektov (H2020 – 1, APVV - 6, VEGA - 27, KEGA - 7, COST – 2, Interreg – 1, GA SPU – 2, iné - 6). Ich počty sa menia v závislosti od úspešnosti získavania projektov, prípadne aktivity a iniciatívy odborných riešiteľov, ktorí si nachádzajú cestu do laboratórií VC ABT. Informácie o výskumnom centre, vybudovaných laboratóriách, ich infraštruktúre a vedeckom zameraní možno získať na webovej stránke www. agrobiotech.sk, kde sa nachádzajú aj postupy a formuláre potrebné na registráciu pre prácu v laboratóriách VC ABT. V prípade otázok treba kontaktovať zamestnancov výskumného centra, ktorí všetkým záujemcom ochotne pomôžu zorientovať sa.

  Prezentácia a propagácia

  Neodmysliteľnou súčasťou činností, realizovaných pracovníkmi a odbornými riešiteľmi VC ABT, je propagácia SPU v Nitre ako významnej výskumnej univerzity a propagácia a prezentácia činností výskumného centra. Hostia univerzity a jej fakúlt sú častými návštevníkmi priestorov VC ABT. Od jeho slávnostného otvorenia v októbri 2015 do konca októbra 2017 bolo oficiálne zaevidovaných 735 hostí, ďalší si priestory laboratórií prezreli individuálne s odbornými riešiteľmi.

  Cieleným spôsobom prezentácie vedeckovýskumnej činnosti SPU sú workshopy realizované ako sprievodný program konferencií, organizovaných na pracoviskách SPU (Medzinárodná vedecká záhradnícka konferencia, september 2016; Biotechnológie a kvalita surovín a potravín, máj 2017), prípadne workshopy súvisiace s ďalšími aktivitami SPU (Workshop Towards Food, Nutrition and Health Research Infrastructure, júl 2017). Výskumné centrum každoročne pripravuje Deň vedy VC ABT (november 2016, november 2017) a Prezentačný deň VC ABT (máj 2016 a apríl 2017), v rámci ktorých vystupujú uznávaní odborníci z významných oblastí výskumu, respektíve sa tu prezentujú výsledky dosiahnuté výskumnými činnosťami v laboratóriách VC ABT.

  V rámci sprievodného programu pri príležitosti 65. výročia založenia univerzity a 2. výročia otvorenia pracoviska organizovalo výskumné centrum v októbri 2017 prehliadku s názvom Svet vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre, ktorú si prezrelo 207 návštevníkov vrátane študentov stredných škôl, potenciálnych záujemcov o štúdium na SPU.

  Rada by som na záver všetkým poďakovala za doterajšiu spoluprácu, podporu a osobnú zainteresovanosť a vyjadrila nádej, že v roku 2018 bude úspešná spolupráca pokračovať, rady odborných riešiteľov, ktorí v laboratóriách VC ABT realizujú výskumné úlohy, sa budú rozširovať a vďaka spoločnej podpore vzrastie počet kvalitných výsledkov, dôležitých pre rozvoj SPU a upevnenie jej pozície ako jedinečnej výskumnej univerzity.

  Doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.

  abt1

  abt2

  abt3

  abt4

  abt5

  abt6

  abt7

  abt8

  abt10

  abt9

  abt11