e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 10/61 S NOVOU PROFESORKOU: Adrianou Kolesárovou

  S NOVOU PROFESORKOU: Adrianou Kolesárovou

  E-mail Tlačiť

  kolesarovaV čom je pre vás práca v akademickom prostredí atraktívna?

  Pracovať v akademickom prostredí je pre mňa skutočne atraktívne, pestré, rozmanité, ale najmä dynamické. V univerzitnom prostredí som začala pôsobiť po ukončení vysokoškolského štúdia ako doktorandka na Katedre fyziológie živočíchov FBP. Pár mesiacov som pôsobila na Výskumnom ústave živočíšnej výroby v Lužiankach a vrátila som sa späť na univerzitu s tým vedomím, že skoordinovať výskum a vzdelávanie je úžasné. Nadobudnuté vedomosti získané počas doktorandského štúdia v oblasti kultivácií ovariálnych buniek som uplatnila pri budovaní laboratória pre in vitro kultivácie buniek na uvedenej katedre. Práca učiteľa na našej fakulte je výrazne prepojená s vedeckovýskumnou činnosťou, čo je jednou z priorít našej univerzity. Kombinácia oblastí vedy, výskumu a transfer výsledkov do edukačného procesu a praxe zlepšuje vnímanie vedy v povedomí celej spoločnosti a otvára možnosti uplatnenia našich absolventov na trhu práce. V súčasnosti pôsobím ako prodekanka pre vedu a výskum a zároveň ako vysokoškolská pedagogička, takže musím zosúladiť prácu učiteľa, vedca a manažéra. Atraktívnou, no súčasne najnáročnejšou súčasťou mojej práce zostáva výskum. Získať výsledky je jedna stránka, ale druhá je ich správna interpretácia. To skutočne nie je jednoduché. Práca mi prináša radosť, mám okolo seba veľa mladých ľudí, pracujeme a vystupujeme ako jeden tím a spolu sa tešíme z dosiahnutých výsledkov.

  Ako by ste charakterizovali vaše odborné vedecké zameranie pre záujemcov mimo vášho odboru?

  Odborné vedecké zameranie je do oblastí biotechnológií živočíchov, reprodukčnej biológie, endokrinológie a bunkovej fyziológie. S mojím tímom skúmame mechanizmy účinku prírodných protektívnych a toxických látok, ktoré zasahujú do regulácie reprodukčných funkcií zvierat a človeka. Hodnotíme účinky marhuľových semien a glykozidu amygdalínu na živočíšny organizmus vrátane človeka. Spomínané komponenty, extrakty z rastlín a ďalšie prírodné látky, ako sú resveratrol, kvercetín, izokvercitrín, punikalagín, ale aj mykotoxíny, testujeme na bunkách vaječníkov a bunkových líniách humánneho ovariálneho karcinómu v podmienkach in vitro. Hormonálne, farmakologické a génové regulátory reprodukcie zvierat a ľudí a aplikácia alternatívnych prírodných látok môžu byť navrhnuté pre reguláciu a liečbu porúch reprodukčných procesov živočíchov.

  Ako veda obohacuje váš život?

  Výrazne. Každý výsledok z experimentov považujem za krôčik k úspechu. Obrovskú radosť mám z výsledkov študentov, doktorandov, ktorí pracovali pod mojím vedením a sú úspešní. Práca mi prináša radosť a veda obohacuje môj život možno viac ako je nutné pri úlohe matky, ale predsa je potešujúce, že moje dcéry skonštatovali, že som ich vzor a že v dospelosti chcú byť tým, čím ja. Práve vďaka stabilnému rodinnému zázemiu, pochopeniu, vzájomnej tolerancii je možné zosúladiť rodinné a pracovné povinnosti.

  O potrebe kvalitného vysokoškolského vzdelania sa hovorí veľa a pri rozličných príležitostiach. Viac ako slová sú potrebné skutky. Čo by mala univerzita robiť pre skvalitnenie vzdelávania a vedeckého výskumu?

  Naša univerzita sa usiluje zvyšovať kvalitu vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti aj vďaka vybudovanému Výskumnému centru AgroBioTech, kde je situovaná moderná infraštruktúra porovnateľná s európskou, ale aj svetovou úrovňou a je len na nás, do akej miery využijeme všetky ponúkané možnosti. Priestor na skvalitňovanie vysokoškolského vzdelávania vidím v zavádzaní inovácií do vzdelávacieho procesu a prispôsobovaní sa európskym požiadavkám. Univerzita je zaujímavá a jedinečná aktivitami, ktoré smerujú k podpore vedomostného trojuholníka (vzdelávanie, výskum a podnikanie), čo je významné vo vzťahu k európskym a medzinárodným iniciatívam a programom. Vytvorila priestor pre vznik Národnej platformy AgroBioFood Nitra pre výskum a vývoj v oblasti potravín a biotechnológií, ako oficiálneho reprezentanta Slovenskej republiky a otvára možnosti pre formovanie špičkových tímov. Samozrejme univerzita má za sebou ďalší rad úspešných krokov, ktoré smerujú k zvyšovaniu úrovne a uplatnenia absolventov. Máme vybudované moderné laboratóriá, preto je nevyhnutné ich využívať a prepojiť spoluprácu medzi fakultami, katedrami a spolu sa zapájať do medzinárodných konzorcií. V tom vidím cestu k úspechu v smere skvalitnenia vzdelávania a výskumu.

  Keby ste mali vymenovať tri míľniky vo svojom živote, ktoré by to boli?

  Za prvý považujem moje rozhodnutie študovať na našej univerzite, lebo to bolo skutočne moje rozhodnutie. Vďaka priateľskému prístupu pedagógov, ktorí nás privítali na fakulte a samozrejme úspešnému zvládnutie prijímacích skúšok, som vedela, že chcem študovať v Nitre. Pekné chvíle strávené na univerzite ma motivovali pokračovať aj na doktorandskom štúdiu. Pár mesiacov po ukončení som dostala príležitosť pracovať v akademickom prostredí a zostať v Nitre, čo považujem za druhý míľnik. Tretím a zároveň najdôležitejším v živote pre mňa a manžela je narodenie našich dcér v rôznom roku, ale v rovnakom dni, mesiaci a hodine, taká zhoda nie je častá.

  Renáta Chosraviová 

   kolesarova

  Prof. Ing. A. Kolesárová, PhD., so študentmi pri výučbe predmetu fyziológia regulačných mechanizmov
  na Katedre fyziológie živočíchov FBP

  Foto: za