Študentský workshop Thermal Kesov o využití geotermálnych prameňov

Piatok, 23 Jún 2017 19:14 Denisa Halajová, Veronika Vaculová Poľnohospodár 10/61
Tlačiť

fzki workshopKatedra záhradnej a krajinnej architektúry Fakulty záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre v spolupráci s Thermal Park Nitrava a združením obcí Mikroregión Cedron organizovala 15. – 19. mája študentský workshop v areáli termálneho kúpaliska Thermal Poľný Kesov.

Nosnou témou workshopu boli možnosti využitia bohatstva geotermálnych prameňov južného Slovenska na rekreačné účely. Keďže v súčasnosti prebieha výstavba rozšírenia areálu Thermal Park Nitrava, cieľom workshopu bolo navrhnúť možnosti dobudovania rekreačných plôch a plôch zelene pre návštevníkov. Študenti inžinierskeho stupňa štúdia záhradnej a krajinnej architektúry pracovali počas celého týždňa v troch tímoch, ktoré riešili rôzne zadania – vstupný areál s parkoviskom, okolie jazera a bazénových hál či pobytové lúky v okolí bazénov. Po prednáške krajinného architekta a predsedu Spoločnosti pre záhradnú a krajinnú tvorbu Ing. Zoltána Balka o tvorbe rekreačných zariadení a následných prvotných prevádzkových a kompozičných analýzach priestoru, študenti navrhli novú koncepciu zohľadňujúcu špecifiká areálu, jeho funkčnosť, estetiku, ale aj krajinný ráz okolia. K priaznivému výsledku workshopu určite prispela možnosť konzultácie návrhov priamo na mieste s vedením areálu a učiteľmi, ako aj veľmi príjemná atmosféra, prostredie a počasie. Výsledky intenzívnej práce boli prezentované v závere týždňa za prítomnosti dekanky FZKI doc. Ing. Klaudie Halászovej, PhD., prodekanky FZKI Ing. Márie Bihuňovej, PhD., prevádzkového manažéra Thermal Park Nitrava Ing. Jána Barcaja, starostky Poľného Kesova Ing. Ľubice Poľuchovej a manažérky mikroregiónu Cedron Mgr. Daniely Kozákovej. Workshop viedli a organizačne zabezpečovali učitelia KZKA - Ing. arch. Ivan Čitáry, PhD., a autorky článku.

Štúdie vytvorené v rámci workshopu budú vystavené v areáli FZKI na Tulipánovej ulici a v areáli Thermal Park Nitrava. Workshop sa konal v rámci predmetu kurz architektonickej tvorby, projektu EDU „Podpora zvyšovania kvality vzdelávania na Fakulte záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre“ a projektu KEGA 008SPU- 4/2016 „Ateliérová tvorba – inovácia štruktúry, obsahu a nástrojov výučby“.

Ing. Denisa Halajová, PhD., Ing. Veronika Vaculová, FZKI 

 

fzki workshop

Účastníci študentského workshopu v areáli termálneho kúpaliska Thermal Poľný Kesov