Pilotná výučba seniorov na vidieku odštartovala vinárstvom

Piatok, 26 Jún 2015 21:44 Danka Moravčíková Poľnohospodár 19-20/59
Tlačiť

vidiecka2Obraz modernej komplexnej univerzity nepredpokladá len napĺňanie úloh v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj schopnosť prispieť k rozvoju regionálnej komunity, v ktorej univerzita sídli.

Okrem dvoch základných úloh plní teda SPU aj úlohy súvisiace s tzv. treťou misiou, ktorej súčasťou je i celoživotné vzdelávanie. Jednou z cieľových skupín sú seniori, pre ktorých SPU v Nitre už viac ako dvadsať rokov poskytuje vzdelávanie formou štandardného modelu Univerzity tretieho veku. Nedostatočná dostupnosť seniorského vzdelávania pre ľudí z vidieckych obcí iniciovala projekt Vidieckej univerzity tretieho veku (VUTV), ktorého hlavným cieľom je vytvoriť inovatívny model sprístupňujúci toto záujmové vzdelávanie aj v rurálnom prostredí. Vzdelávacím programom vinárstvo sa na prelome mája a júna začala v obciach Poľný Kesov, Malé Vozokany a Machulince pilotná výučba seniorov na vidieku, ktorá je súčasťou projektu VUTV.

Počas šiestich týždňov sa účastníci oboznámia s problematikou vybraných vzdelávacích programov prezentovaných prostredníctvom výučbových fi lmov a pracovných zošitov. Študijné materiály a didaktické pomôcky pre nich vytvorili pedagógovia všetkých šiestich fakúlt SPU. Koordinátorkou pilotnej výučby je Ing. Marcela Chreneková, PhD., z Katedry regionálneho rozvoja FEŠRR. Seniori si v rámci troch modulov môžu vybrať z 21 vzdelávacích programov: Ako funguje samospráva; Sociálne služby pre seniorov; Dobre fungujúca komunita; Bezpečné a kvalitné potraviny; Výživa a zdravie seniorov; Choroby a prevencia; Záhradníctvo I. a II.; Záhradná a krajinná architektúra; Vinárstvo; Rodinné ekologické gazdovanie; Ako si zachovať zdravé životné prostredie; Obnoviteľné zdroje energie; Prevádzková bezpečnosť techniky; Odpadové hospodárstvo; Poľnohospodárska technika; Informačné a komunikačné technológie; Základy účtovníctva; Právo pre seniorov; Abeceda fi nancií a rozpočtovníctvo; Podvody a ochrana voči nim.

Za tvorivú prácu na príprave študijných materiálov patrí všetkým gestorom a lektorom veľké poďakovanie. Atmosféra úvodných stretnutí potvrdila opodstatnenosť myšlienky projektu, ktorý vyvrcholí 3. júla podujatím Deň VUTV na SPU v Nitre. Viac informácií na www.vutv.uniag.sk

Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.,
vedúca Kancelárie celoživotného vzdelávania na SPU
vutv loga 

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ
ITMS: 26120130029

 

vidiecka3

Na úvodnom stretnutí v Poľnom Kesove privítala účastníkov vzdelávacieho kurzu doc. Ing. Danka Moravčíková, PhD., manažérka projektu Vidiecka univerzita tretieho veku.

vidiecka2

vidiecka1

Účastníci pilotnej výučby v Malých Vozokanoch (hore) a v Poľnom Kesove. Foto: archív VUTV, za