e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 19-20/59 Pilotná výučba seniorov na vidieku odštartovala vinárstvom

  Pilotná výučba seniorov na vidieku odštartovala vinárstvom

  E-mail Print

  vidiecka2Obraz modernej komplexnej univerzity nepredpokladá len napĺňanie úloh v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu, ale aj schopnosť prispieť k rozvoju regionálnej komunity, v ktorej univerzita sídli.

  Okrem dvoch základných úloh plní teda SPU aj úlohy súvisiace s tzv. treťou misiou, ktorej súčasťou je i celoživotné vzdelávanie. Jednou z cieľových skupín sú seniori, pre ktorých SPU v Nitre už viac ako dvadsať rokov poskytuje vzdelávanie formou štandardného modelu Univerzity tretieho veku. Nedostatočná dostupnosť seniorského vzdelávania pre ľudí z vidieckych obcí iniciovala projekt Vidieckej univerzity tretieho veku (VUTV), ktorého hlavným cieľom je vytvoriť inovatívny model sprístupňujúci toto záujmové vzdelávanie aj v rurálnom prostredí. Vzdelávacím programom vinárstvo sa na prelome mája a júna začala v obciach Poľný Kesov, Malé Vozokany a Machulince pilotná výučba seniorov na vidieku, ktorá je súčasťou projektu VUTV.

  Počas šiestich týždňov sa účastníci oboznámia s problematikou vybraných vzdelávacích programov prezentovaných prostredníctvom výučbových fi lmov a pracovných zošitov. Študijné materiály a didaktické pomôcky pre nich vytvorili pedagógovia všetkých šiestich fakúlt SPU. Koordinátorkou pilotnej výučby je Ing. Marcela Chreneková, PhD., z Katedry regionálneho rozvoja FEŠRR. Seniori si v rámci troch modulov môžu vybrať z 21 vzdelávacích programov: Ako funguje samospráva; Sociálne služby pre seniorov; Dobre fungujúca komunita; Bezpečné a kvalitné potraviny; Výživa a zdravie seniorov; Choroby a prevencia; Záhradníctvo I. a II.; Záhradná a krajinná architektúra; Vinárstvo; Rodinné ekologické gazdovanie; Ako si zachovať zdravé životné prostredie; Obnoviteľné zdroje energie; Prevádzková bezpečnosť techniky; Odpadové hospodárstvo; Poľnohospodárska technika; Informačné a komunikačné technológie; Základy účtovníctva; Právo pre seniorov; Abeceda fi nancií a rozpočtovníctvo; Podvody a ochrana voči nim.

  Za tvorivú prácu na príprave študijných materiálov patrí všetkým gestorom a lektorom veľké poďakovanie. Atmosféra úvodných stretnutí potvrdila opodstatnenosť myšlienky projektu, ktorý vyvrcholí 3. júla podujatím Deň VUTV na SPU v Nitre. Viac informácií na www.vutv.uniag.sk

  Doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.,
  vedúca Kancelárie celoživotného vzdelávania na SPU
  vutv loga 

  Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
  Projekt je spolufi nancovaný zo zdrojov EÚ
  ITMS: 26120130029

   

  vidiecka3

  Na úvodnom stretnutí v Poľnom Kesove privítala účastníkov vzdelávacieho kurzu doc. Ing. Danka Moravčíková, PhD., manažérka projektu Vidiecka univerzita tretieho veku.

  vidiecka2

  vidiecka1

  Účastníci pilotnej výučby v Malých Vozokanoch (hore) a v Poľnom Kesove. Foto: archív VUTV, za