e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home Kategorie spravodajstva Poľnohospodár 5/52 Pocta pedagógovi a vedcovi

  Pocta pedagógovi a vedcovi

  E-mail Tlačiť

  bajci5Katedra skladovania a spracovania rastlinných produktov a Katedra hodnotenia a spracovania živočíšnych produktov FBP organizovali 18. a 19. októbra vedecký seminár o problematike potravinárskeho výskumu a výučby na poľnohospodárskych univerzitách v SR a ČR.

  Podujatie sa konalo pri príležitosti životného jubilea doc. Ing. Pavla Bajčiho, CSc., významnej vedeckej a pedagogickej osobnosti a zakladateľa študijného odboru Technológia skladovania a spracovania rastlinných produktov na VŠP (SPU) v Nitre. Okrem hostí z Ústavu technológie potravín MZLU v Brne boli prítomní aj zástupcovia poľnohospodárskych podnikov, Zväzu pestovateľov cukrovej repy, Výskumného šľachtiteľského ústavu Selekt Bučany, SAPV a Fakulty chemických a potravinárskych technológií STU v Bratislave.

  Počas pracovného stretnutia boli prezentované informácie týkajúce sa štúdia na uvedených fakultách a výsledky vedeckovýskumnej práce hostiteľských katedier, resp. ÚTP MZLU v Brne. Súčasťou programu bola prehliadka špecializovaných pracovísk FBP a spracovateľských podnikov v okolí Nitry.

  Seminár sa stretol s veľmi dobrým ohlasom zúčastnených hostí a jeho ciele boli v plnej miere splnené. Veríme, že kontakty pracovísk podobného vedeckého a pedagogického zamerania budú pokračovať aj v budúcnosti a prinesú pre všetkých nové informácie, poznatky a možnosti na rozširovanie spolupráce.

  Za organizačný výbor
  doc. Ing. TATIANA BOJŇANSKÁ, CSc.

   

  Doc. Pavol Bajči bol ocenený Zlatou medailou SPU za pedagogickú, vedeckú a organizátorskú činnosť v prospech rozvoja a autority univerzity. Spolu s ďakovným listom FBP mu ju odovzdal prof. Jozef Bulla, dekan fakulty. Medailu za rozvoj vedy, školstva a pôdohospodárstva jubilantovi udelila SAPV a diplom za rozvoj vedy a vzdelania zas Vedecká rada MZLU v Brne. Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke a veterinárske vedy pri SAV ho menovala čestným členom.

  Doc. Ing. PAVOL BAJČI, CSc., sa narodil 13. 11. 1927 vo Veličnej na Orave. Vyrastal v početnej rodine, medzi šiestimi súrodencami. Skromnosť, pokora a zodpovedný prístup k povinnostiam, to boli vlastnosti, ktoré získal už v rodinnom zázemí. V roku 1947 úspešne absolvoval reálne gymnázium v Dolnom Kubíne a pokračoval v štúdiu na Vysokej škole poľnohospodárskeho a lesníckeho inžinierstva v Košiciach. Do pedagogického procesu sa zapojil už počas štúdia, keď si jeho schopnosti, výborné študijné výsledky a pracovitosť všimol prof. Dr. Ing. Stanislav Zelenka, významný odborník z problematiky tzv. poľnohospodárskeho priemyslu. Nadaný študent zabezpečoval niektoré cvičenia na Ústave poľnohospodárskej technológie a Katedre chemicko-technologickej, kde bol prof. Zelenka vedúcim a po absolvovaní štúdia sa stal jeho asistentom.

  Po presťahovaní vysokej školy do Nitry zabezpečoval Pavol Bajči výučbu predmetov zaoberajúcich sa kvalitou a technológiou poľnohospodárskych produktov, viedol praktické cvičenia z fyzikálnej chémie, biochémie a analytickej chémie. Neskôr pôsobil ako vedúci oddelenia skladovania a technológie rastlinných produktov, ktoré vzniklo pri katedre agrochémie. Na tomto pracovisku získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a pedagogický titul docent. Doma i v zahraničí bol uznávaným odborníkom na problematiku kvality sladovníckeho jačmeňa a sladu, sušiarenstva, konzervovania vlhkého obilia, projekcie pivničného hospodárstva a ďalších oblastí formovania kvality a spracovania rastlinnej produkcie. Bol členom českých a slovenských odborných komisií pre oblasť potravinárstva, pivovarníctva, sladárstva, rastlinných produktov a i. V roku 1969 ho zvolili do funkcie prorektora, o rok neskôr bol však odvolaný. Za svoje postoje v rokoch 1968/69 bol v r. 1974 prinútený zo školy odísť. Nepríjemnou skutočnosťou bol aj 10-ročný zákaz publikovania akýchkoľvek, i vedeckých, prác. Nastúpil do podniku Slovosivo Bučany, kde sa ako výskumný pracovník venoval kvalite a spracovaniu cukrovej repy.

  Docent Bajči po rehabilitácii v roku 1990 bez zatrpknutosti a pomsty voči ľuďom, ktorí jemu i celej rodine znepríjemnili život, pokračoval v práci na úseku pozberových a spracovateľských technológií surovín rastlinného pôvodu. Zároveň oživil myšlienku vybudovania technologického odboru na našej univerzite, o čo sa usiloval už počas svojho pôsobenia v 70-tych rokoch. V r. 1991-1993 pôsobil ako vedúci Katedry mliekarstva a technológie poľnohospodárskych produktov, neskôr, po jej rozdelení, ako vedúci Katedry skladovania a spracovania rastlinných produktov. V r. 1993 odišiel do dôchodku, kontakty s univerzitou však neprerušil. Ešte niekoľko semestrov pracoval na znížený úväzok v pedagogickom i vedecko-výskumnom procese. Zároveň sa angažoval aj v oblasti poradenstva zameraného na pestovanie, hodnotenie kvality a spracovanie cukrovej repy na Slovensku. V súčasnosti je naším cenným poradcom, hodnotiteľom, oponentom vedeckých prác, predsedom štátnicových komisií.

  Zo stručného životného príbehu nášho jubilanta vidieť, že jeho život bol a stále je zmysluplný a v mnohom príkladný. Je nám cťou spolupracovať s týmto vzácnym človekom. Ďakujeme Ti, milý Paľko, za všetko, čo si nás naučil, v čom si nám poradil a prajeme Ti do ďalších rokov veľa zdravia, húževnatosti, tvorivosti, a najmä pokoja, spokojnosti a šťastia v kruhu dobrých detí a vnúčat.

  S úctou

  kolektív Katedry skladovania
  a spracovania rastlinných produktov

  bajci5

  Doc. Pavlovi Bajčimu odovzdal Zlatú medailu SPU dekan FBP prof. Jozef Bulla