Oznamujeme: habilitačná prednáška Ing. Ivana Takáča a inauguračná prednáška doc. Miroslavy Rajčániovej

Friday, 19 June 2020 13:54 administrator E-príloha
Print

Predsedníčka Vedeckej rady Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre oznamuje, že  dňa 9. júla 2020 sa v posluchárni S-01 na prízemí pavilónu S  uskutoční habilitačná a inauguračná prednáška:

o 7:30 h Ing. Ivan Takáč, PhD., odborný asistent na Katedre európskych politík Fakulty európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre prednesie habilitačnú prednášku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania ekonomika a manažment podniku na tému Trh s poľnohospodárskou pôdou v krajinách EÚ a bude obhajovať habilitačnú prácu s názvom Nájom pôdy v poľnohospodárskych podnikoch na Slovensku;

o 9:30 h doc. Ing. Miroslava Rajčániová, PhD., docentka na Katedre hospodárskej politiky FEM SPU v Nitre, prednesie inauguračnú prednášku v odbore habilitačného konania a inauguračného konania odvetvové a prierezové ekonomiky na tému Horizontálna a vertikálna integrácia globálnych a lokálnych komoditných trhov.

Online prenos: https://bit.ly/FEM_SPU_inaug-predn1