FEM: Medzinárodné vedecké dni tento rok online

Monday, 15 June 2020 09:31 Elena Horská E-príloha
Print

fem mvd1Šestnásty ročník tradičnej najväčšej fakultnej konferencie – Medzinárodných vedeckých dní 2020 – začalo pripravovať vedenie Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre a organizačný výbor už v lete 2019. V snahe zvýšiť stupeň internacionalizácie a zapojenie zahraničných partnerov vznikla dohoda, že MVD 2020 sa budú konať v zahraničí, v mieste hlavného partnera, na Korvínovej univerzite a v sídle Maďarskej asociácie poľnohospodárskych ekonómov v Budapešti. V tom období ešte nikto netušil, že konferencia sa bude musieť presunúť do online prostredia.

Vzhľadom na šíriaci sa nový korona vírus a ochorenie COVID-19 sa organizačný výbor konferencie dostal do situácie, že aj prípravná fáza bola riadená a koordinovaná iba prostredníctvom online komunikácie. Hlavnou témou sa stalo technické zabezpečenie a nevyhnutné technické zručnosti moderátorov sekcií, ako aj vystupujúcich.

Výsledkom precíznej prípravy bol konferenčný deň 14. mája 2020, ktorý začal príhovorom dekanky FEM prof. Eleny Horskej. Na rokovaniach v piatich MS TEAMS miestnostiach sa zúčastnilo takmer 90 vystupujúcich z viacerých univerzít zo Slovenska, ale aj zahraniční vystupujúci z Poľska, Ukrajiny, Maďarska a Českej republiky. Téma konferencie Inovatívne prístupy k udržateľnému poľnohospodárstvu a rozvoju potravinových systémov bola z viacerých aspektov diskutovaná v odborných sekciách, do ktorých sa aktívne zapojili naši partneri z Vyšehradskej asociácie univerzít, Asociácie poľnohospodárskych ekonómov Slovenska a EUNIS-u. Konferencia poskytla priestor pre prezentáciu výstupov viacerých výskumných projektov: APVV-16-0244 Kvalitatívne faktory vplývajúce na výrobu a spotrebu mlieka a syrov, VEGA 1/0802/18 Spoločenská zodpovednosť a inovačné aktivity zamerané na zníženie potravinového odpadu s dôrazom na environmentálne aspekty, APVV-17-0564 Využitie spotrebiteľskej neurovedy a inovatívne výskumné riešenia v aromachológii a jej aplikácia vo výrobe, podnikaní a službách (NEUROSMELL), Erasmus+ KA2 Strategic Partnerships for Higher Education, no. 2018-1-SK01-KA203-046324 Implementation of Consumer Neuroscience and Smart Research Solutions in Aromachology (NEUROSMARTOLOGY) a Erasmus+ Strategic Partnership in The Field of Adult Project, no. 2018-1-TR01-KA204-058739 Assessing and Changing Adults’ Behavior on Sustainable Consumption of Food (SUSCOF). Z konferencie bude vydaný zborník vedeckých príspevkov, v spolupráci so zahraničnými partnermi.  

Prof. Dr. Ing. Elena Horská

 

fem mvd2

fem mvd3

fem mvd4

fem mvd1