S pietou: Za prof. Allou Michalíkovou

Wednesday, 15 January 2020 13:52 administrator E-príloha
Print

michalikovaFakulta agrobiológie a potravinových zdrojov oznamuje, že 11. januára 2020 nás vo veku 84 rokov navždy opustila prof. Ing. Alla Michalíková, CSc., bývalá dlhoročná pedagogička na Katedre ochrany rastlín FAPZ.

 Česť jej pamiatke!

 

Prof. Ing. Alla Michalíková, CSc. sa narodila v roku 1935 v Smolensku, vo vtedajšom ZSSR. Vysokoškolské štúdium ochrany rastlín na Timirjazevovej poľnohospodárskej akadémii v Moskve úspešne absolvovala v roku 1959. Jej cesta viedla na Slovensko, kde našla rodinné, pracovné i spoločenské zázemie. Profesorka Michalíková pôsobila na SPU v Nitre v rokoch 1960 – 2000. Začiatky jej profesionálneho pôsobenia vo vedeckej práci sa spájajú s problematikou chorôb na obilninách. Po vedeckej príprave v roku 1970 obhájila kandidátsku dizertačnú prácu Štúdium niektorých otázok bionómie Ustilago tritici Pers. Vo vzťahu k pšenici ako hostiteľskej rastline. Habilitovala sa v roku 1980 a vedecko-pedagogický titul profesor získala v roku 1994.

Počas pôsobenia v pedagogickom procese vychovala vyše 100 diplomantov a 7 doktorandov. Bola autorkou alebo spoluautorkou vyše stovky vedeckých a odborných prác, vysokoškolských učebníc, skrípt , príspevkov do zborníkov z vedeckých a odborných konferencií a pod. Bola členkou odborných komisií SAV a VŠP pre obhajoby dizertačných a doktorských prác. Absolvovala prednáškové pobyty na univerzitách v Maďarsku, Poľsku, v krajinách bývalej Juhoslávie, Českej republike a v Rusku. Medzi najvýznamnejšie úspechy jej profesionálnej kariéry patrí spoluautorstvo na patente na biopreparáte Trichonitrin, určenom na ochranu osiva obilnín proti hubovým chorobám a autorstvo celoštátnej metodiky ochrany ozimnej pšenice. Vo svojej vedeckovýskumnej činnosti sa venovala najmä chorobám obilnín - steblolamu, fuzariózam a biologickej ochrane na báze hyperparazitickej huby Trichoderma harzianum.

Profesorka Michalíková pôsobila na vtedajšej Vysokej škole poľnohospodárskej (dnešnej SPU v Nitre) na viacerých katedrách - na Katedre ochrany rastlín a mikrobiológie, Katedre šľachtenia a ochrany rastlín a na dnešnej Katedre ochrany rastlín. V rokoch 1990 - 1993 bola vedúcou Katedry ochrany rastlín.

Profesorka Michalíková bola známou osobnosťou nielen v širokej obci bývalých kolegov, študentov, diplomantov a doktorandov, ale aj v poľnohospodárskej praxi, kde v rôznych formách poradenstva aktívne spolupracovala s praxou. Jej odchodom stráca akademická, vedecká aj odborná obec významnú osobnosť.

Česť jej pamiatke!

Kolektív katedry ochrany rastlín