e-poľnohospodár

 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre je v prevádzke už viac ako tri roky

  Výskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre je v prevádzke už viac ako tri roky

  E-mail Print

  abtVýskumné centrum AgroBioTech SPU v Nitre vzniklo na základe riešenia projektu ITMS 26220220180 „Vybudovanie výskumného centra AgroBioTech“, operačný program Výskum a vývoj, a v priestoroch pavilónu M a Q bolo otvorené v októbri roku 2015. V súčasnosti je v režime následného monitorovacieho obdobia, ktoré začalo 1. 4. 2016 a predpokladaný dátum ukončenia je 30. 3. 2021.

  Vo VC ABT SPU je prevádzkovaných 30 laboratórií (27 špecializovaných a 3 integrálne), a každé laboratórium má svojho gestora a tím odborných riešiteľov (www.agrobiotech.sk). Z hľadiska organizácie činností a koordinácie vedeckého smerovania laboratórií v súvislosti so smerovaniami jednotlivých fakúlt boli tieto začlenené do nasledovných oddelení: oddelenie agrobiológie, oddelenie aplikovanej ekológie a bioenergie, oddelenie bioekonomiky, oddelenie biosystémového inžinierstva, oddelenie biotechniky a modelovania krajiny, oddelenie technológií potravín a biotechnológie, a integrálne a servisné laboratóriá.

  Z hľadiska zabezpečenia výskumných činností sú pre odborných riešiteľov vytvorené podmienky pre ich vedeckú činnosť: RUVZ bol schválený Prevádzkový poriadok, sú realizované revízie a skúšky funkčnosti signalizačných systémov (EPS, HSP), potrebné revízie plynových a tlakových zariadení v zmysle platnej legislatívy, koordinovane je riešená likvidácia odpadov, výroba a rozvod ultračistej vody, rozvod plynov, reklamácie, opravy a servisné činnosti infraštruktúry. V tomto kontexte bol mimoriadne pozitívny počin predchádzajúceho vedenia SPU a AS SPU, ktorý prijal uznesenie AS SPU 4/21/18 k rozdeleniu neúčelovej dotácie, vrátane pridelenia 150 000 € na servis, opravy a poistenie infraštruktúry VC ABT.

  Počty odborných riešiteľov (bez doktorandov) za jednotlivé roky sú uvedené v Infografike 1, z ktorej vyplýva, že ich počet postupne narastá. Najviac odborných riešiteľov je z FBP a FAPZ. V roku 2018 vo VC ABT pracovalo 43 doktorandov.

   abt1

  Infografika 1
  Prínosom pre SPU je aj možnosť realizovať záverečné práce študentov v laboratóriách VC ABT (pod dohľadom školiteľov, resp. poverených osôb), čím sa štúdium na univerzite pre študentov stáva atraktívnejším a viac prepojeným s výskumom realizovaným v laboratóriách vybavených modernou infraštruktúrou. V tabuľke 1 sú uvedené počty úspešne obhájených záverečných prác, v ktorých bolo uvedené poďakovanie VC ABT.
   
   

   abt2

  Tabuľka 1
  S vedeckými činnosťami realizovanými vo VC ABT postupne vzrastá aj počet vedeckých publikácií vzniknutých s podporou VC ABT, vrátane CC, WoS a SCOPUS, prípadne ďalších zaradených v kategórii A (Infografika 2). Kvalitná publikačná činnosť aktívne prispieva k posilňovaniu pozície SPU ako výskumnej univerzity v medzinárodnom výskumnom priestore.
   

  abt3

  Infografika 2
  Kvantitatívny prehľad vedeckých publikácií vzniknutých s podporou VC ABT za jednotlivé roky od začiatku riešenia projektu (2013) až do konca roka 2017 (zdroj: EPCA ku dňu 10. 10. 2018)
   

  Cieleným spôsobom prezentácie vedeckovýskumnej činnosti SPU sú rôzne podujatia, v rámci ktorých odznejú prednášky uznávaných odborníkov vo významných oblastiach výskumu, respektíve príspevky prezentujúce výsledky dosiahnuté výskumnými činnosťami realizovanými v laboratóriách VC ABT. V zmysle tejto idey sú na pôde VC ABT každoročne pripravované 2 vedecké podujatia, a to Deň vedy VC ABT a Prezentačný deň VC ABT. Tieto podujatia sú otvorené pre záujemcov z radov zamestnancov a študentov SPU, ale vítaná je aj ostatná odborná a laická verejnosť. Za uplynulé obdobie boli zrealizované aj ďalšie jednorazové aktivity: Deň otvorených dverí (po otvorení VC ABT 16. 10. 2015), workshopy ako sprievodné programy konferencií a vedeckých podujatí, prehliadka s názvom ,,Svet vedy vo Výskumnom centre AgroBioTech SPU v Nitre“, ktorú si prezrelo 207 prezentovaných návštevníkov, vrátane študentov stredných škôl, potenciálnych záujemcov o štúdium na SPU, výberové prednášky. Okrem uvedených podujatí sa VC ABT aktívnym spôsobom v roku 2018 zapojilo napr. aj do organizovania a zabezpečenia Letnej škola Viva La Science (VEGA 009SPU-4/2018), ktorá bola určená pre študentov vysokoškolského štúdia v oblasti biologických a biotechnologických vied.

  Vybudovanie VC ABT bolo financované zo zdrojov EŠIF, avšak faktom je, že po skončení projektu musela univerzita pristúpiť na krízové financovanie činností, čiže realokovať časť vlastných zdrojov na podporu a udržateľnosť činnosti výskumného centra, čo negatívne ovplyvnilo vnímanie reálnych možností a prínosov. Problematický a kontraproduktívny zákaz generovania príjmov obmedzil (znemožnil) realizáciu zmluvného výskumu s podnikateľskými subjektmi, a tým výrazným spôsobom negatívne ovplyvnil udržateľnosť a využiteľnosť vybudovanej infraštruktúry.

  Na pokračovanie a ďalší rozvoj činností a na dobudovanie, resp. rozšírenie infraštruktúry v perspektívnych oblastiach z hľadiska špecializácie sú potrebné ďalšie zdroje, a preto sú kľúčové aktivity orientované na projektové výzvy. VC ABT sa už od svojho vzniku v roku 2015 orientuje na získavanie finančných prostriedkov z domácich a zahraničných grantových schém. Okrem projektov implementovaných odbornými riešiteľmi (spolu 61 projektov VEGA, KEGA, APVV, MVTS, H2020, ICGEB, COST, 7RP FOODCOST, Interreg, ERASMUS+...) sú v koordinácii VC ABT SPU, resp. TC SPU priebežne realizované činnosti smerujúce k získaniu finančnej podpory, a to prostredníctvom pripravovaných a podávaných projektov, ktorých bolo spolu 42, čo dokumentuje enormnú snahu SPU o získanie zdrojov určených na financovanie VC ABT a kvalitného výskumu, ktorý v ňom môže byť realizovaný.

  Na možný prínos VC ABT poukazujú aj európske výskumy realizované v oblasti VaV infraštruktúr, ktoré preukázali pozitívne vplyvy existencie výskumných centier na vedeckú aktivitu a celkovú úroveň spolupráce, takže aj na SPU vznikla možnosť otvoriť tieto dvere dokorán a výrazne sa orientovať na výskumné činnosti. Sú vytvorené podmienky pre využívanie infraštruktúry zamestnancami SPU, ale je poskytnutý priestor aj študentom doktorandského štúdia, študentom II., prípadne aj I. stupňa štúdia. Fakt, že infraštruktúru využívajú doktorandi (študenti), ktorí pracujú na špičkových prístrojoch, pozitívne prispieva k zvyšovaniu znalostí končiacich absolventov a k prelievaniu znalostí do ekonomiky a spoločnosti.

  V nasledujúcom období je možné očakávať intenzívne rozvinutie potenciálu výskumného centra a verím, že získame podporu ďalšej systematickej špecializácie do oblastí s vysokým aplikačným potenciálom. Z uvedených faktov je zrejmé, že zriadenie Výskumného centra AgroBioTech SPU v Nitre a jeho existencia je opodstatnená, a aj do budúcnosti bude v spolupráci s ostatnými pracoviskami SPU významným prínosom pre rozvoj univerzity.

  Za uplynulé obdobie bolo odvedenej veľa kvalitnej práce. Rada by som poďakovala za spoluprácu všetkým zúčastneným. VC ABT by nevzniklo bez podpory bývalého vedenia SPU na čele s Dr.h.c. prof. Ing. Petrom Bielikom, PhD., ktorému ďakujem za možnosť podieľať sa na činnosti výskumného centra. Moja vďaka patrí Ing. Zuzana Kňažickej, PhD., ktorá riešila množstvo vedeckých a prevádzkových problémov ako vedecká tajomníčka, tiež oceňujem prínos doc. Mgr. Ing. Danky Moravčíkovej, PhD., šéfky Transferového centra. Za spoluprácu ďakujem aj vedúcim oddelení VC ABT, gestorom laboratórií, aktívnym odborným riešiteľom. Riešili sme množstvo problémov, diskutovali o mnohých otázkach, išli sme nevyšliapanými cestami a verím, že všetkých nás to posunulo niekam ďalej. Veď ako hovoria slová Alberta Einsteina: „Každý problém v sebe skrýva príležitosť niečo dokázať.“

  doc. Ing. Tatiana Bojňanská, CSc.