S pietou: za docentom Karolom Kováčom

administrátor E-príloha
Tlačiť

pieta kovacKatedra udržateľného poľnohospodárstva a herbológie Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre so zármutkom oznamuje, že 10. januára 2019 nás vo veku nedožitých 80 rokov opustil dlhoročný spolupracovník doc. Ing. Karol Kováč, CSc.

Karol Kováč sa narodil 11. januára 1939 v Nižnej. Vysokoškolské štúdium na VŠP v Nitre na Agronomickej fakulte absolvoval v rokoch 1959 - 1964. Po ukončení štúdia pracoval ako agronóm na Štátnom majetku Nitra, hospodárstvo Kolíňany. V roku 1971 nastúpil na Katedru základnej agrotechniky VŠP v Nitre ako odborný asistent. V roku 1976 získal vedeckú hodnosť CSc., a o dva roky neskôr pedagogicko-vedeckú hodnosť docent.

V rámci vedeckovýskumnej činnosti absolvoval polročnú vedeckú stáž na Rothamsted Experimental Station, Veľká Británia. V rokoch 1990 - 2000 pracoval na Výskumnom ústave rastlinnej výroby v Piešťanoch na oddelení pestovateľských technológií, aj vo funkcii vedúceho oddelenia agroekológie. Od r. 2000 pôsobil na Fakulte agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre, v období r.  2000 - 2003  vo funkcii vedúceho Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie FAPZ a v období r. 2004 - 2007 ako samostatný vedecký pracovník na Inštitúte ochrany biodiverzity a biologickej bezpečnosti FAPZ.

Počas svoje pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti pôsobil ako riadny člen Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied, člen komisie pre obhajoby dizertačných prác odbore Všeobecná rastlinná výroba na AF SPU v Nitre. Bol aktívny v riešení domácich a zahraničných výskumných projektov aj v 5. Rámcovom programe EÚ v projekte CEESA. Pripravil a zrealizoval množstvo akreditovaných kurzov pre poľnohospodársku prax. Bol autorom vysokoškolských učebníc a učebných textov pre študentov a odbornú verejnosť.

Posledná rozlúčka s doc. Ing. Karolom Kováčom, CSc., sa konala 12.1.2019 na Mestskom cintoríne v Nitre.

Česť jeho pamiatke.

Kolektív Katedry udržateľného poľnohospodárstva a herbológie