e-poľnohospodár

 • Zväčšiť veľkosť písma
 • Predvolená veľkosť písma
 • Zmenšiť veľkosť písma
spravodajca Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre
 • porn - instagram takipci satin al - film izle - titan jel - hyundai kia yedek parca - instagram takipci satin al - konya escort - Lipo Magnet - ankara evden eve nakliyat - İllegal bahis sitesi
 • Home E-príloha Dôležité dokumenty o pôde

  Dôležité dokumenty o pôde

  E-mail Tlačiť

  Dôležité dokumenty o pôde Európske a svetové dokumenty o pôdy zdôrazňujú význam a funkcie pôdy a vyzývajú verejnosť, ale najmä štáty a ich vlády, aby ochraňovali a zveľaďovali tento pre človeka nenahraditeľný prírodný zdroj.

  Spomedzi najdôležitejších písomných dokladov treba spomenúť najmä Európsku chartu o pôde, prijatú na 21. zasadnutí Výboru ministrov 30. mája 1972 a Svetovú chartu o pôde, schválenú na konferencii FAO v novembri 1981. Dôležitým dokumentom je aj Svetová pôdna politika, ktorú vydal UNEP v Nairobi v roku 1982 a niektoré ďalšie. Svetová charta o pôde načrtáva súbor základných princípov, ktoré musí svetové spoločenstvo národov rešpektovať pri využívaní zdrojov pôdy a pri súčasnom zlepšovaní jej úrodnosti, aby pôda zostala zachovaná ako zdroj obživy aj pre budúce generácie,. Tento dokument nabáda vlády jednotlivých štátov, ale aj príslušné medzinárodné organizácie a najmä užívateľov pôdy, aby sa orientovali výlučne na také spôsoby hospodárenia, ktoré uprednostňujú dlhodobé zachovanie pôdnej úrodnosti. Naliehavo žiada vlády štátov, aby venovali osobitnú pozornosť formovaniu a praktickej realizácii takej politiky vo vzťahu k využívaniu pôdy, ktorá berie do úvahy dosiahnutý vedecký a technický pokrok v poľnohospodárskej výrobe a sociálnoekonomické podmienky štátu, avšak vytvára podnety pre dlhodobú ochranu pôdy.

  Svetová charta o pôde odporúča vládam členských štátov OSN, aby jednali a konali v súlade s princípmi tejto charty. Ide hlavne o nasledovné princípy: Využívanie zdrojov pôdy nesmie zapríčiniť ich znehodnotenie (degradáciu) ani zničenie (deštrukciu), pretože na zachovaní ich nepretržitej produkčnosti je závislá existencia ľudstva. Je nevyhnutné, aby každá rozumne konajúca vláda podporovala optimálne využívanie pôdy, udržanie a zvyšovanie jej úrodnosti a jej všestrannú ochranu. Hlavnou úlohou vlád je, aby nedopustili také hospodárenie na pôde, ktoré nebude klásť dôraz na dlhodobé udržiavanie a zlepšovanie jej úrodnosti a obmedzenie strát úrodnej pôdy. Užívateľov pôdy musí vláda ekonomicky zainteresovať na racionálnom využívaní všetkých pôdnych zdrojov s prihliadnutím na dlhodobú stratégiu. Pomoc štátu farmárom, alebo iným užívateľom pôdy by sa mala orientovať na poskytovanie prakticky orientovaných služieb pre zavedenie správneho využívania pôdneho fondu a hospodárenia na pôde. Nielen užívatelia pôdy, ale aj široká verejnosť, musia byť dobre informovaní nielen o potrebe, ale aj o prostriedkoch zvyšovania úrodnosti a ochrany pôdy. Zvláštny dôraz musia vlády venovať vzdelávacím programom a programom šírenia poznatkov, ako aj školeniu poľnohospodárskeho personálu, a to na všetkých úrovniach riadenia a výroby.

  Pre dosiahnutie cieľa, ktorým je optimálne využívanie pôdy je dôležité, aby boli pôdne zdroje ohodnotené podľa ich vlastností pre rôzne typy využívania. Využívanie pôdy pre nepoľnohospodárske účely má byť organizované tak, aby sa v najvyššej miere zabránilo záberu, alebo trvalej degradácii najkvalitnejších pôd. Prijatie rozhodnutí o využívaní a obrábaní pôdy sa musí podriaďovať v prvom rade predovšetkým dlhodobej výhodnosti, než krátkodobému úžitku, lebo ten môže viesť k degradácii a nakoniec i k deštrukcii pôdnych zdrojov.

  Opatrenia zamerané na ochranu pôdy sú vlády povinné zahrnúť do plánov regionálneho rozvoja krajiny a náklady zabezpečiť v príslušnej kapitole štátneho rozpočtu. Aj v Európskej charte o pôde je zdôraznená základná filozofia vzťahov medzi človekom a pôdou i motivácia pre formovanie štátnych pôdnych politík a právnych opatrení pri ochrane a správnom využívaní pôd. Ďalší dôležitý dokument je „Svetová pôdna politika“, ktorý definuje pojem a obsah pôdnej politiky a odporúčania vládam sveta, ako zabezpečiť správny výkon starostlivosti o pôdu. V zásadách formulovania národných pôdnych politík dokument odporúča vychádzať z troch hlavných zásad: • pôda je základom existencie ľudstva, • pôdu možno nešetrným využívaním zničiť, alebo na dlhú dobu znehodnotiť, • pôdu možno zlepšiť, ale nie vyrobiť. Všetky spomínané dokumenty o pôde majú stále objektívnu platnosť. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že v súčasnosti najreálnejšia koncepcia vzťahu k prírode a k pôde – trvalo udržateľný vývoj, bola pri ochrane a využívaní pôd už dávno akceptovaná, a to nielen v teórii, ale aj v praxi. Pôda je rozhodujúcim bohatstvom planéty Zem. Je základnou podmienkou prežitia človeka na Zemi. Preto je paradoxom skutočnosť, že práve človek najviac poškodzuje pôdu. Súčasné ľudstvo prežíva najväčšie ekologické zmeny, ktoré ohrozujú našu Zem. Sú to najmä zmeny v atmosfére, rast populácie, pokles biodiverzity druhov živých organizmov a degradácia pôdy. Preto je nielen oprávnená, ale najmä akútna potreba vysokého záujmu a zainteresovanosti národných, štátnych ale aj medzinárodných spoločenstiev prijímať opatrenia, smerujúce k ochrane pôdneho fondu a trvalo udržateľnému rozvoju a prakticky ich realizovať. V tomto zložitom probléme sa angažujú odborníci nielen u nás, ale aj v zahraničí. Z ich dlhodobých aktivít boli prijaté aj uvedené dokumenty o pôde. Chcem vysloviť presvedčenie, že aj SPU v Nitre bude v tejto dôležitej oblasti oveľa aktívnejšia ako doteraz.

  Prof. Ing. Jozef Hanes, PhD.